Pravidla klubu

 

 

Stanovy spolku

Klub Labužnických pohodářů, z.s.

Klubovna – Motorkářský Doupě

 

čl.1. Název, sídlo a zásady činnosti.

a.) Název – Klub Labužnických pohodářů, z.s. Dále jen ( KLP z.s.) Je dobrovolnou,

politicky nezávislou společenskou organizací s působností na celém území

České republiky.

b.) Sídlo – Brněnská 287/54, Nové Město, 674 01 Třebíč

  • Zásady činnosti – spolek sdružuje všechny lidi společných zájmů a to bez rozdílu vyznání, politické příslušnosti, národnosti nebo členství v jakékoli jiné organizaci.

čl.2. Náplň.

a.) Pořádání akcí, vydávání tiskovin, příprava webových stránek, pořádání seminářů.

b.) Informování všech členů o konání akcí spjatých s propagací kultury a léčivých účinků

střídmé konzumace piva. Soutěžní kulinářské akce zaměřené na tradiční českou

kuchyň. Vydávání tiskových materiálů k změně image života na vesnici.

Organizování a účast na všech akcích pořádaných KLP z.s

d.) Pořádání kulturních, sportovních a zájmových akcí s tématikou, jak odolávat tvrdé

realitě života na vesnicích. Zdravá výživa z přírodních zdrojů, nacházejících se na území

České republiky.

čl.3. Členství ve spolku.

a.) Členskou základnu spolku, tvoří zakládající členové (jejich členství se datuje od

založení spolku a další, kteří byli spolkem přijati a nabyli tak řádného členství ve spolku

a individuální členové.

b.) Členem se může stát každý občan České republiky i cizí státní příslušníci.

  • Podmínkou vstupu do spolku je souhlas se stanovami spolku. Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti.

d.) Členský poměr končí dnem doručení písemného oznámení o vystoupení z klubu popřípadě dnem usnesení členské schůze o vyloučení člena, nebo úmrtím.

čl.4. Člen spolku může být vyloučen.

a.) Za nesplnění povinností určených ve stanovách spolku.

b.) Za spáchání úmyslného trestného činu, směřujícího proti osobní svobodě, zdraví nebo

majetku.

c.) Za zvláště zavrženíhodné jednání, alkoholismus, chování proti dobrým mravům

a zneužívání činnosti spolku pro vlastní prospěch.

 

čl.5. Práva a povinnosti členů.

a.) Každý člen je povinnen, podle svých sil a možností podílet se na činnosti spolku.

b.) O nákladech budou členové informováni. Po každé akci bude ihned vyúčtování.

c.) Člen má zejména právo účastnit se osobně jednání každé členské schůze.

Účastnit se všech akcí pořádaných spolkem.

Dostávat tiskové materiály určené pro členy spolku.

d.) O sporech mezi členy, které se budou týkat činnosti spolku rozhoduje rada.

e.) Člen, který nesouhlasí s rozhodnutím rady, má možnost se odvolat k členské schůzi.

f.) Každý člen spolku KLP, má právo se informovat o činnosti spolku, o jeho zaměření

pokud bude dodržovat článek 2 písmeno c.

                                                               čl.6. Prostředky a majetek spolku.                                                           

a.) Zdrojem majetku spolku jsou zejména dotace, dary, subvence, dědictví apod.

                                  b.) Majetek tvoří peněžní prostředky, dokumentační materiál a podobně

                    c.)Spolek informuje pravidelně na každé členské schůzi o stavu peněžních prostředků.

 d.)Nejméně jednou do roka členskou schůzí určená komise provede kontrolu hospodaření.

čl.7. Orgány spolku KLP a jejich povinnosti.

a.) Orgány spolku tvoří: Členská schůze, Rada, Správce spolku, Zástupce správce spolku

a pokladník.

b.) Rada má nejméně 3 členy, vždy však lichý počet. V jejím čele stojí správce spolku.

Nebo zástupce spolku KLP, které volí členská schůze přímo samostatným

hlasováním. Ostatní členy rady navržené správcem schvaluje členská schůze.

c.) Správce spolku, zástupci spolku a pokladníci jsou statutárním orgánem spolku, reprezentují spolek navenek.

Jsou oprávněni každý samostatně jednat jménem spolku ve vztahu k třetím osobám a to tak, že k napsanému, nebo vytištěnému názvu spolku

 připojí svůj podpis. Informují veřejnost o názorech a stanoviscích členů spolku. Stvrzují autenticitu

klubových dokumentů. Řídí jednání členské schůze. Zajišťují chod spolku.

d.) Rada se schází pravidelně před každou akcí spolku, připravuje členské schůze a zajišťuje činnost spolku.

e.) Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina

členů spolku. V případě menšího počtu je schůze způsobilá se usnášet

po uplynutí jedné hodiny po zahájení. Rozhodování se děje

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

f.) Odvolání správce, zástupce, pokladníka nebo člena rady, může

navrhnout kterýkoliv člen spolku,. Schválit jejich odvolání musí členská

schůze.

g.) Návrh na změnu stanov může podat kterýkoliv člen spolku. Valná hromada

je oprávněna rozhodovat o změně stanov.

 

Stanovy  

čl.8. Závěrečná ustanovení.

a.) Spolek vznikl registrací MV ČR. Dne 7.6.2006. Od 1. ledna 2014. Je zapsán pod

spisovou značkou: L 9521 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

b.) Správce spolku je ustanoven valnou hromadou, konanou nejméně jednou ročně

c.) Rozhodování o zániku spolku se děje v souladu s čl.7. bod e.) stanov.

d.) Majetek spolku v případě zániku se použije na poslední akci spolku.

e.) Jednotlivé odstavce těchto stanov případně doplní prováděcí dokumenty,

které nesmí být v rozporu se stanovami spolku KLP.z.s.

f.) Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí

dne 7.12.2016 ve Světlé nad Sázavou

čl.9.Program spolku:

Spolek sdružuje všechny, kteří se chtějí odpoutat od tvrdé reality.

Pomohou jiným k zlepšení jejich životního standardu. V dnešní hektické době

se zastavíme a v pohodě budeme užívat darů naší země.Kultura pití piva,

dobré české jídlo,zábavné a soutěžní akce.Chceme vnést do vesnického života

kulturu a zábavu, která se nezakládá na bezduchém požívání alkoholických nápojů,

ale na kultivovaném požívání našich výplodů, které si sami připravíme.

Kulinářské a pitné akce, šachové, šipkařské, cyklistické aj. turnaje pro amatéry.

Náš spolek je otevřen i jiným sportovním a vědomostním akcím.